Hlavné menu
EKO bývanie

Ako triediť odpad: Recyklácia odpadu v domácnosti

Triedenie odpadu nie je veľmi zložité a umožňuje znovuvyužívanie surovín. Vďaka recyklácii je možné niektoré druhy spracovávať na nové produkty, a tým šetriť prírodu i vlastné zdravie. Viete ako treba správne odpady triediť, aby bol výsledný efekt ideálny?

Odpadové hospodárstvo sa neustále vyvíja a jeho systémy sa spoliehajú nielen na správne chovanie výrobných spoločností, ale aj na optimálny prístup domácností. Zapojenie každého človeka do tohto procesu je dôležitým míľnikom, ktorý smeruje k lepšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu pre nás i pre budúce generácie.

Triedenie odpadu nie je veľmi zložité a umožňuje znovuvyužitie niektorých druhotných surovín, ktoré by inak skončili na skládke, čím by sa znižoval ich potenciál rozkladu i cez relatívne nízku potrebnú dobu.

Vďaka recyklácii je možné tieto druhy odpadu veľmi dobre spracovávať na nové produkty, a tým šetriť prírodu i vlastné zdravie. Viete ako treba správne odpady triediť, aby bol výsledný efekt ideálny?

Ekologické chovanie v domácnostiach

Primárnym cieľom environmentálne prívetivého chovania je minimalizácia produkcie odpadu (tzv. zero-waste). Ide o stratégiu, ktorú prijíma stále viacej domácnosti predovšetkým v mestskej zástavbe a ktorá smeruje k využívaniu špeciálnych udržateľných technológií v bežnej praxi. Obvykle sa zameriava na obmedzovanie používania jednorazových obalov a ich alternovanie obalmi, ktoré umožňujú znovupoužitie. 

Všetko o recyklácii a odpade na Slovensku si môžete pozrieť v týchto videách.

Okrem toho tento prístup často eliminuje vysoko odpadové produkty (napríklad jednorazové plienky či vlhčené vreckovky) a aplikuje prostriedky pre redukciu biologického odpadu či uplatňovanie systémov pre kompostovanie (vermikompostéry). 

Zero-waste stratégie silne ovplyvňujú realizáciu nákupov a sú súčasťou obecnej snahy o znižovanie uhlíkovej stopy, ku ktorej ďalej patrí šetrenie zdrojov, nakupovanie bio potravín z bezobalových obchodov, bio alebo vegánskej kozmetiky  či náročnejších technológií pre ohrev vody či vykurovanie, alebo ekologických pohonných hmôt. 

Väčšina bežných ľudí sa do komplexnej stratégie ekologického chovania zapája do určitej miery, minimálnym príspevkom obvykle býva práve triedenie odpadu.

Ako na triedenie odpadu v domácnostiach

Triedenie odpadu v domácnostiach nadväzuje nielen na program odpadového hospodárstva v danej municipalite, ale aj na zavedený systém značenia obalov či produktov. Ak mesto či správna oblasť disponujú prostriedkami pre triedenie, spracovanie alebo recykláciu odpadu, či sú schopné spolupracovať so subjektmi, ktoré ďalej odpad využívajú ako druhotnú surovinu, zapájajú do tohto cyklu i domácnosti ako nástroje prvotného triedenia pomocou špeciálnych programov či podpory. 

VYBERTE SI ODPADKOVANÉ KOŠE NA RECYKLOVANÝ ODPAD

Základné triedenie zahrnuje tri suroviny, ktoré je vo väčšej miere možné recyklovať bez zvyšku, alebo spracovať na nové suroviny (obvykle druhej triedy). Ide o tieto štyri druhy.

1. Triedenie odpadu papier: čo patrí do modrého kontajnera?

Papier s výnimkou papiera znečisteného či už recyklovaného, výhodou papiera je možnosť veľmi dobrého znovu využitia, ale i rýchleho polčasu rozpadu.

Do papiera patrí:

 • papierové obaly, krabice, kartóny,
 • noviny, časopisy, kancelársky papier (nevadí papier s kancelárskymi sponkami), reklamné letáky,
 • lepenka, knihy bez väzby,
 • papierové obálky (aj s fóliovými okienkami) a ostatný papier akéhokoľvek druhu
Zdroj: triedime.jaslovske-bohunice.sk/recyklacne-symboly-znacky/

2. Triedenie odpadu sklo: čo patrí do zeleného kontajnera?

Kremíková štruktúra skla umožňuje po jeho roztavení a znovuvytvarovaní získať kvalitatívne veľmi podobný produkt, ktorý dosahuje podobných vlastností ako ten pôvodný, spravidla sa ešte dotrieďuje na farebné a číre. Patria sem:

 • nevratné sklenené fľaše,
 • nádoby,
 • obaly
 • predmety zo skla,
 • poháre,
 • fľaštičky od kozmetiky,
 • sklenené črepy,
 • okenné sklo a pod.
Zdroj: triedime.jaslovske-bohunice.sk/recyklacne-symboly-znacky/

3. Triedenie odpadu plasty: čo patrí do žltého kontajnera?

Plasty tvoria asi najväčší podiel triedeného odpadu, pričom spätne spracovať sa dajú najmä termoplasty, z ktorých je prevažný podiel obalových systémov, plasty sú rovnako ďalej dotrieďované.

Patria sem:

 • PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
 • PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
 • PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; obaly kozmetických výrobkov a pod.
Zdroj: triedime.jaslovske-bohunice.sk/recyklacne-symboly-znacky/

4. Triedenie plechoviek: čo patrí do kovu?

Uvedené tri kategórie odpadu môžu byť doplnené hliníkovými fóliami alebo plechovkami, ktoré sa buď triedia (podľa miestne príslušnej vyhlášky) do plastov, alebo samostatne. Ak sa triedia, hádžte ich do čierneho kontajnera. Patria sem:

 • kovové obaly,
 • železné konzervy a plechovky,
 • kovové výrobky,
 • hliníkové plechovky od nápojov,
 • železné súčiastky,
 • neželezné kovové súčiastky,
 • alobal.

Štvrtú kategóriu potom tvorí zmesový odpad, ktorý nie je možné znovu využiť – ide ale o bežný odpad z prevádzky domácnosti, z ktorého sa ďalej vyčleňujú špeciálne kategórie. 

Zdroj: triedime.jaslovske-bohunice.sk/recyklacne-symboly-znacky/

V súčasnej dobe sa začína rozvíjať ešte piata kategória, na ktorú je možné naraziť v mestských podmienkach, a to zber biologického odpadu (hnedé kontajnery) alebo šiesta kategória – čierne kontajnery určené na kovy. Do kategórie biologického odpadu sú ale začlenené iba niektoré typy odpadov z kuchyne – prevažne rastlinného pôvodu. Všetko o kompostovaní, bioopade a kuchynskom odpade si prečítajte v našom článku.

VYBERTE SI VERMIKOMPOSTER A MAJTE MENEJ ODPADU

Čo do triedeného odpadu nepatrí

V klasických nádobách na separovanie odpadu sú od zmesového odpadu vytriedené odpady, ktoré môžu slúžiť ako druhotné suroviny. Je však nutné ich vytriediť správne, tzn. vyhadzovať do nich iba ten typ odpadu, ktorých tam patrí. Do jednotlivých zberných nádob by tak mali prísť.

Triedenie odpadu papier: čo nepatrí modrého kontajnera?

Do tejto nádoby je možné vyhadzovať iba papier, ktorý nie je znečistený, alebo nestojí na konci recyklačného cyklu.

Triediť do modrého kontajnera sa nesmie:

 • papier zašpinený, mastný alebo s povrchovou úpravou (voskový, asfaltový, brusný),
 • ale ani použité vreckovky či papierové obaly od potravín
 • kartónové obaly od nápojov (majú v sebe plastickú vrstvu)

Triedenie odpadu sklo: čo nepatrí do zeleného kontajnera?

Obdobne do nádob na sklo patrí výhradne sklo spotrebné bez ďalších úprav alebo sklo znečistené (obaly), triediť sa do nej nesmie:

 • rozbité sklo so špeciálnou vrstvou (dymové),
 • autosklá,
 • porcelán, keramika, drôtené sklo,
 • výplne starých termosiek,
 • rozbité vianočné gule,
 • akékoľvek pozlátené a postriebrené sklá,
 • obrazovky či monitory apod.

Do zeleného kontajnera na sklo nepatrí zrkadlo, pretože obsahuje kov, vďaka ktorému sa v ňom vidíme. Táto kovová časť sa od sklenenej nedá oddeliť. Použite zmesový odpad, a v prípade veľkého zrkadla opäť zberný dvor.

Triedenie odpadu plasty: čo nepatrí do žltého kontajnera?

U plastov je recyklácia zložitejšia, preto je ich triedenie obvykle realizované v niekoľkých fázach – prvou fázou je triedenie na úrovni domácnosti, ktoré by sa malo orientovať podľa štandardizovaných značiek, ktorá sa obvykle nachádzajú na obale alebo priamo produkte. Samotný plast nesmie byť:

 • recyklovaný,
 • ak je znečistený alebo prišiel do styku s toxickým produktom,
 • nepatria sem ani stavebné odpady (peny, molitany, krytiny), 
 • textílie,
 • gumárenské výrobky vrátane pneumatík.

Značenie plastového odpadu

Ak si nie ste istý, ktoré plastové produkty je možné po upotrebení vyhodiť do triedeného odpadu, orientujte sa podľa označenia. Na obaloch i produktoch sa tak môžeme stretnúť so štyrmi základnými symbolmi, a to:

 • panáčikom s odpadkovým košom – upozorňuje na dôležitosť správneho zaobchádzania s odpadom
 • zelený bod (biela a zelená šípka v kruhu) – identifikuje spoločnosti, ktoré prispievajú k recyklácii odpadov
 • preškrtnutý kontajner – upozorňuje na nutnosť ekologickej likvidácie
 • trojuholník so šípkami – ak sú iba obrysové, informuje značka o tom, že produkt či obal bol vyrobený z recyklovaného materiálu, ak sú plné, obvykle obsahujú označenie konkrétneho materiálu k recyklácii, podľa ktorého sa ďalej pri triedení orientovať

Triedenie plechoviek: čo nepatrí do kovu?

Ak na sídlisku máte zbernú nádobu na kov, plechovky vždy stačte tak, aby boli čo najmenšie. Čo sem nepatrí:

 • kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást a chemikálií alebo lepidiel
 • mäkké vrecúška, napr. z kávy.
 • kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok,
 • veľký kovový odpad je potrebné odniesť do zberných surovín, prípadne do zberných dvorov. 

Špeciálne kategórie triedeného odpadu

Vedľa uvedených štyroch základných kategórií sú triedené i ďalšie špeciálne druhy odpadov, ktoré sú síce obvykle vytvárané nárazovo, ale bývajú objemovo náročnejšie. 

Ide napríklad o starý nábytok, elektroniku (televízory či nooteboky), ale i vianočné stromčeky, stavebný odpad alebo spotrebný elektronický materiál (batérie, žiarovky) či oleje, ktorý je nutné likvidovať odpovedajúcim spôsobom. K tomuto účelu slúžia buď dedikované zberné miesta alebo zberné dvory (pre veľkoobjemový odpad). 

Zdroj: triedime.jaslovske-bohunice.sk/recyklacne-symboly-znacky/

Triedenie odpadu v domácnostiach tak podlieha oveľa väčšej škále kategórií so špeciálnym systémom odovzdávania, ktorý nadväzuje na procesy zberu a spracovania odpadu v konkrétnej samospráve.

Spracovanie odpadu po vytriedení v domácnosti

Akonáhle je vytriedený odpad odvezený zo zberných nádob, dochádza k jeho spracovaniu podľa jeho charakteru a dostupných technológií. 

Zatiaľ čo recyklácia papiera alebo skla je v dnešnej dobe už pomerne dobre zavedená v spracovateľských závodoch, ktoré odpad odkupujú ako druhotnú surovinu, spracovanie plastov v súčasnej dobe nedosahuje odpovedajúcej úrovne a končí často na skládkach. 

Ako sa recykluje odpad?

Časť odpadných plastov smeruje do spaľovne, kde sú likvidované riadeným spaľovaním a recyklované na teplo, alebo do výrobných závodov, kde sú využívané ako zdroj pre vyhrievanie termických procesov. Aj keď je možné plasty ďalej spracovávať na druhotné suroviny, v našich podmienkach nie sú tieto technológie ešte ustálené a výroba nových produktov z recyklátov je veľmi pracná a drahá. 

Naviac veľa ľudí tento druh odpadu stále netriedi a preto sú so zmesovým odpadom odvážané na skládky – v súčasnej dobe dosahuje miera skládkovania až 70 % celkového odpadového hospodárstva.

Čo prispieva k väčšiemu záujmu o triedenie odpadu

Úroveň triedenia odpadu a podiel jeho sekundárneho spracovania v mnohom závisí predovšetkým na spôsobe, ako konkrétna mestská či obecná samospráva pracuje nielen s rozširovaním informácií, ale i samotnou podporou triedenia na úrovni domácnosti či jednotlivca. 

Ako sa ukazuje v mnohých regiónoch, ľudia majú väčší záujem o triedenie odpadu vo vlastnej domácnosti, ak k tomu majú čo najlepšie podmienky a informácie. 

V súčasnej dobe nedosahuje záujem o triedenie v našich končinách takej úrovne, aká by bolo potrebné, aby sa výrazne znížila ich produkcia a zvýšila recyklácia. 

V obciach, kde je systém odpadového hospodárstva veľmi dobre prepracovaný, sa zameriavajú predovšetkým na dostupnosť odpadových nádob, ktoré sú vo veľkom množstve a odpovedajúcej vzdialenosti rozmiestnené tak, aby mali prakticky všetci jednoduchý prístup k ich využitiu. Práve tieto obce sa obvykle vyznačujú vyšším percentom občanov, ktorí sa triedeniu odpadov venujú dôsledne. 

Veľmi dôležitá je i rozmanitosť a častá obsluha spoločne so správnou distribúciou informácií a prípadné zvýhodnenie ľudí triediacich odpad v iných oblastiach. 

Každý z nás by sa mal však zamyslieť nad tým, či je jeho konanie v oblasti podpory životného prostredia dostatočné. Triedenie odpadu a celkové znižovanie jeho produkcie sú predsa len veľmi dobrými nástrojmi, ako uchovať prirodzené zdravé životné prostredie i pre nasledujúce generácie.

Použité zdroje

 • JURKOVIČ, M. Na Slovensku až 70 % odpadu končí v skládkach [online]. 9.4.2019 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://www.enviroportal.sk/clanok/m-jurkovic-na-slovensku-az-70-percent-odpadu-konci-v-skladkach
 • Smeti.sme.sk: Do ktorého kontajnera patrí zrkadlo [online]. 18.12.2019 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: https://smeti.sme.sk/c/22286250/do-ktoreho-kontajnera-patri-zrkadlo.html
 • KNICKMEYER, Doris. Social factors influencing household waste separation: A literature review on good practices to improve the recycling performance of urban areas. Journal of Cleaner Production. 2020, 245. ISSN 09596526. Dostupné z: doi:10.1016/j.jclepro.2019.118605
 • SEWAK, Aarti, Jeawon KIM, Sharyn RUNDLE-THIELE a Sameer DESHPANDE. Influencing household-level waste-sorting and composting behaviour: What works? A systematic review (1995–2020) of waste management interventions. ISSN 0734-242X. Dostupné z: doi:10.1177/0734242X20985608