Zásady spracúvania, ochrany osobných údajov a používania cookies

Zásady spracúvania, ochrany osobných údajov a používania cookies

(časť Všeobecných obchodných podmienok pre používanie Portálu umiestneného na stránkach (URL) www.biano.sk)
(ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov”)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov predstavujú neoddeliteľnú a záväznú súčasť Všeobecných zmluvných podmienok používania Portálu.

1.2. Výrazy a definície s veľkým počiatočným písmenom použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, avšak tu nedefinované, majú význam im priradený vo Všeobecných zmluvných podmienkach používania Portálu.

2. Spracúvanie osobných údajov a kontaktné údaje správcu

2.1. Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo určiteľného subjektu údajov (fyzickej osoby) (ďalej len “Osobný údaj”). Všetky Osobné údaje Používateľa (fyzickej osoby) sú spracovávané v súlade s Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinnom znení (ďalej len “Zákon o ochraně osobních údajů”). Tým nie je dotknutá povinnosť správcu Osobných údajov poskytnúť informácie o Používateľovi tretím osobám alebo orgánom verejnej moci v prípadoch upravených právnymi predpismi.

2.2. Práva Používateľa vzťahujúce sa na spracúvanie jeho Osobných údajov upravuje Zákon o ochraně osobních údajů.

2.3. Správcom Osobných údajov Používateľa Portálu je spoločnosť Biano s.r.o., IČO: 04146905, so sídlom Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 – Karlín (ďalej len “Správca”). Správcu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@biano.sk alebo na adrese sídla Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 – Karlín. Správca Osobných údajov určuje účel a prostriedky spracúvania Osobných údajov, vykonáva spracúvanie a zodpovedá zaň.

3. Zdroje a účel spracúvania Osobných údajov

3.1. Pri používaní Portálu dochádza k spracúvaniu Osobných údajov v týchto prípadoch:

3.1.1. pri vyplnení registračného formulára (používateľský účet). Správca spracováva tieto Osobné údaje:

 • e-mail a heslo;
 • meno, prezývka, pohlavie, dátum narodenia, fotografie – pokiaľ ich uvediete.
Tieto údaje Správca potrebuje k tomu, aby mohol Používateľovi umožniť prihlásiť sa do zákazníckeho účtu. Bez týchto údajov nie je schopný umožniť prihlásenie a využívanie účtu. Heslo uchováva v zašifrovanej podobe a nemá k nemu prístup.

3.1.2. pri vyplnení registračného formulára (e-shop účet). Správca spracováva tieto Osobné údaje:

 • e-mail a heslo;
 • základné údaje – názov e-shopu, kontaktná osoba, e-shop URL, telefónne číslo, feed URL;
 • popis e-shopu – pokiaľ ho uvediete;
 • súbor produktového feedu – pokiaľ ho vložíte;
 • akturačné údaje – IČO, názov spoločnosti, ulice, mesto, PSČ, krajina, e-mail pre fakturáciu;
 • krajina, mena, DIČ – pokiaľ ich uvediete;
Tieto údaje Správca potrebuje na to, aby mohol Používateľovi umožniť prihlásiť sa do e-shop účtu. Bez týchto údajov nie je schopný umožniť prihlásenie a využívanie účtu. Heslo uchováva v zašifrovanej podobe a nemá k nemu prístup. Základné údaje o e-shope potrebuje na to, aby e-shop bol schopný identifikovať. Fakturačné údaje potrebuje na vystavenie faktúry.

3.1.3. ak Správcu kontaktujete. Správca spracováva tieto Osobné údaje:

 • e-mail a obsah správy;
 • telefónne číslo – pokiaľ ho uvediete;
Tieto údaje Správca potrebuje na to, aby mohol Používateľovi odpovedať a vedel, na čo sa Používateľ pýtal a čo ho zaujímalo.

3.1.4. ak Používateľ vyhľadáva tovar podľa fotografie. Správca spracováva vloženú fotografiu, a to na účely vyhľadávania.

4. Zákonný dôvod spracúvania Osobných údajov

4.1. Osobné údaje Používateľa sú spracovávané zo 4 zákonných dôvodov:

4.1.1. na základe tzv. oprávneného záujmu Správcu;

4.1.2. na základě tzv. oprávněného zájmu Správce;

4.1.3. pokiaľ spolu Správca a Používateľ uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb, Správca Osobné údaje spracováva za účelom plnenia zmluvy;

4.1.4. pokiaľ povinnosť spracúvania ukladá Správcovi príslušný právny predpis.

4.2. Používateľ zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov a používania cookies“, ktoré je umiestnené v registračnom formulári v rámci registrácie na Portál, udeľuje súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov v súlade s Podmienkami a týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Používateľ je povinný sa pred dokončením registrácie na Portál oboznámiť s Podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov. Udelenie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa tohto článku je jednou z podmienok pre dokončenie Registrácie na Portál a používanie súvisiacich služieb.

4.3. Používateľ berie na vedomie, že súhlas so spracúvaním Osobných údajov môže kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným doporučeným listom na adresu sídla Správcu alebo na e-mail Správcu info@biano.sk.

4.4. Máme v úmysle byť s Používateľmi v pravidelnom kontakte. Preto ak ste s nami uzavreli zmluvu, môžeme Vám na e-mail zasielať tzv. obchodné oznámenie (newsletter), prípadne ak ste si vytvorili účet, môžeme Vám zasielať tiež informačné e-maily ohľadne Vašich aktivít na našom webe (napr. pokiaľ dostanete od niekoho like vo svojom Biano Studio projekte a pod.) To sú e-mailové správy, v ktorých Používateľov informujeme najmä o novinkách a zaujímavých akciách súvisiacich so službami poskytovanými na základe zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú Používateľ a Správca uzavreli. Zasielanie týchto e-mailových správ Správca vykonáva na základe tzv. oprávneného záujmu. V každom e-maile Používateľ môže odber týchto správ zrušiť. Používateľ môže zasielanie takých správ dopredu odmietnuť e-mailom zaslaným na adresu info@biano.sk alebo úpravou nastavenia Vášho používateľského účtu.

4.5. Pokiaľ s tým bude Používateľ súhlasiť, môže si Správca uchovávať e-mail používateľa aj na ďalšie účely, než je uvedené vyššie. Napríklad na oznamovanie informácií o ďalších akciách a tovaroch. Používateľ môže súhlas kedykoľvek odvolať.

4.6. Používateľ, ktorý je obchodným partnerom Správcu (typicky prevádzkovateľ e-shopu), berie na vedomie spracúvanie svojich Osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko a prípadne sídlo, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie Osobné údaje, ktoré Používateľ poskytne v rámci Portálu. Na urýchlenie platobných transakcií môžeme spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa a dodacia adresa. Osobné údaje sú zdieľané s vydavateľom platobnej karty pre jednoduchšie posúdenie rizika transakcie a urýchlenie nákupného procesu. Kompletné informácie o transakcii má iba vydavateľ platobnej karty. Osobné údaje sú uchovávané po dobu posúdenia transakcie. Osobné údaje sú zdieľané pomocou platobnej brány prevádzkovanej spoločnosťou Global Payments s.r.o., ktorá je v tomto prípade spracovateľom osobných údajov. Spracúvanie prebieha na základe oprávneného záujmu na spracúvanie platobných transakcií. Toto spracúvanie prebieha na základe plnenia zmluvy.

4.7. Používateľ, ktorý je obchodným partnerom Správcu (typicky prevádzkovateľ e-shopu), berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Správcu o akejkoľvek zmene vo svojich Osobných údajoch.

5. Doba uchovávania Osobných údajov

5.1. Všetky Osobné údaje Používateľa budú spracovávané po dobu potrebnú na realizáciu účelov spracúvania uvedených v Podmienkach a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Po uplynutí lehoty Správca údaje anonymizuje. Po stanovenú dobu ich uchováva z dôvodu, aby vedel, k čomu sa zaviazal a bol schopný správne reagovať.

5.1.1. Osobné údaje z účtu Správca spracováva po dobu, kedy je účet aktívny. Po 2 rokoch neaktivity Správca účet vymaže a údaje uchováva ďalších 5 rokov.

5.1.2. Pokiaľ Osobné údaje Správca spracováva na základe súhlasu Používateľa, uchováva ich do doby, kým Používateľ súhlas neodvolá, najdlhšie však 2 roky od jeho udelenia. Pokiaľ Používateľ súhlas odvolá, Osobné údaje vymaže, prípadne ich nebude používať na účely, na ktoré mal výslovný súhlas používateľa.;

5.1.3. Právne predpisy Správcovi ukladajú povinnosť uchovávať niektoré osobné údaje po dlhšiu dobu.

6. Príjemcovia Osobných údajov

6.1. Osobné údaje spracovávané Správcom budú sprístupnené zamestnancom Správcu, audítorom a poradcom Správcu.

6.2. Osobné údaje spracovávané Správcom môžu byť za podmienok uvedených v Zákoně o ochraně osobních údajů odovzdané tretej osobe a do zahraničia, a to najmä dcérskym spoločnostiam Správcu. Ide o týchto spracovateľov: Google, Meta, Seznam, RTB House, Criteo, Performio, Microsoft (Bing), eHub, Taboola, Hubspot, Mailchimp.

7. Práva Používateľa

7.1. Ak zistí Používateľ alebo sa domnieva, že Správca vykonáva spracúvanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov, je Používateľ oprávnený:

7.1.1. požiadať Správcu o opravu – pokiaľ sú Osobné údaje nesprávne nebo neaktuálne;

7.1.2. vzniesť námietku - v prípade, že sa Používateľ domnieva, že Správca spracováva osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu, môže proti takému spracúvaniu vzniesť námietku, ktorou sa musíme zaoberať;

7.1.3. požiadať Správcu o výmaz (právo „byť zabudnutý“) - na žiadosť Používateľa Správca vymaže všetky osobné údaje, ktoré o ňom evidujeme. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý Správcu oprávňuje či zaväzuje údaje uchovávať (napr. povinnosť vyplývajúca zo zákona o účetnictví atď.) a v takom prípade výmaz nemôže vykonať

7.1.4. požiadať Správcu o obmedzenie spracovania - v niektorých prípadoch Správca síce Osobné údaje môže uchovávať, ale nesmie s nimi nijako nakladať; jedná sa o nasledujúce situácie:

 • pokiaľ Používateľ poprie presnosť údajov a Správca potrebuje oznámenie Používateľa overiť;
 • pokiaľ sú Osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale Používateľ si nepraje, aby ich Správca vymazal a miesto výmazu požiada len o obmedzenie spracúvania;
 • pokiaľ Správca už osobné údaje nepotrebuje, ale Používateľ požiada o ich uchovanie pre uplatnenie svojich právnych nárokov;
 • pokiaľ Používateľ vznesie námietku proti spracúvaniu, a to po dobu, než Správca overí, či budú Osobné údaje ďalej spracovávané v dôležitom záujme Správcu alebo ich spracovávať nebude;

7.1.5. požiadať Správcu o prenesenie údajov – Pokiaľ o to Používateľ požiada, Správca mu poskytne Osobné údaje, ktoré spracováva na základe zmluvy alebo súhlasu a zároveň ich spracováva automatizovane. Také údaje poskytne v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Prípadne tieto údaje môže predať Správcovi, ktorého Používateľ určí, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť

7.1.6. Pokiaľ sa Používateľ domnieva, že Správca porušuje pravidla spracúvania osobných údajov, môže sa obrátiť na Úřad pro ochranu osobních údajů a podať sťažnosť.

8. Cookies

8.1. Pri prevádzkovaní Portálu sú používané cookies. Cookies sú malé súbory dát, ktoré sú pri návšteve webových stránok ukladané v počítači Používateľa, smartfónu alebo inom koncovom zariadení, prostredníctvom ktorého Používateľ realizuje prístup k internetu. Cookies slúžia na to, aby Správca pomocou nich Používateľom spríjemnil a uľahčil používanie webových stránok. O spracúvaní cookies dozvedieť viac tu.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2022.