Všeobecné zmluvné podmienky používania

služieb poskytovaných spoločnosťou Biano s.r.o. (Okrem iného) na stránkach (URL) www.biano.sk (ďalej len "Podmienky")

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky použivania sa riadia právom Českej republiky, kde je registrovaná spoločnosť Biano s.r.o., prevádzkovateľ portálu Biano.sk.

1. Všeobecné podmienky používania

1.1. Tieto Podmienky obsahujúce základné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok sú Zásady ochrany osobných údajov a používanie cookies..

1.2. Biano s.r.o. je prevádzkovateľom platformy Biano.sk (prístupné Používateľom najmä prostredníctvom webových stránok umiestnených na adrese (URL) www.biano.sk), prostredníctvom ktorej Biano s.r.o. ako Poskytovateľ Služby (i) sprostredkováva Používateľovi obsah zameraný predovšetkým na dizajn interiérov a exteriérov; a (ii) poskytuje ďalšie súvisiace služby Používateľom podľa aktuálnej ponuky služieb Poskytovateľa na Portáli (ako je definovaný nižšie).

1.3. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti Užívateľov v súvislosti s užívaním Služieb Poskytovateľa, ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.4. Na účely týchto Podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledujúci význam:

1.4.1. "Autorský zákon" znamená zákon č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon), v účinnom znení;

1.4.2. "E-shop" má význam uvedený v článku. 2.3.4. týchto Podmienok;

1.4.3. "Návštevník" má význam uvedený v článku. 2.3.1. týchto Podmienok;

1.4.4. "Občiansky zákonník" znamená zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v účinnom znení;

1.4.5. "Oznámenie" má význam uvedený v článku. 4.11. týchto Podmienok;

1.4.6. "Podmienky" znamenajú neoddeliteľný a záväzný súbor týchto Všeobecných zmluvných podmienok používania a Zásad ochrany osobných údajov a používanie cookies;

1.4.7. "Portál" znamená webové stránky umiestnené na adrese (URL) www.biano.sk;

1.4.8. "Poskytovateľ" Služieb na Portáli je spoločnosť Biano s.r.o., IČ 041 46 905, se sídlom Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, konajúca v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.4.9. "Profesionál" má význam uvedený v článku. 2.3.3. týchto Podmienok;

1.4.10. "Registrovaný Návštevník" má význam uvedený v článku. 2.3.2. týchto Podmienok;

1.4.11. "Služba (Služby)" znamená súbor služieb poskytovaných Poskytovateľom Používateľovi, ktoré zahŕňajú (i) sprostredkovávanie obsahu zameraného predovšetkým na dizajn interiérov a exteriérov Užívateľom, a (ii) ďalšie súvisiace služby;

1.4.12. "Zmluva o poskytovaní služieb" znamená zmluvný vzťah založený okamihom vykonania registrácie medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorého obsahom je využívanie Služieb;

1.4.13. "Užívateľ" je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva Služieb Poskytovateľa bez ohľadu na to, či je Návštevník, Registrovaný Návštevník, Profesionál alebo E-shop;

1.4.14. "Užívateľský obsah" znamená obsah poskytovaný na Portál Používateľovi a dostupný prostredníctvom Portálu. Užívateľský obsah netvoria osobné údaje;

1.4.15. "Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti" znamená zákon č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v účinnom znení.

2. Užívatelia

2.1. Vstupom na Portál alebo akýmkoľvek iným užitím Portálu a / alebo Služieb sa stávate Užívateľom. Užívateľ je povinný zoznámiť sa s týmito Podmienkami.

2.2. Vstupom na Portál a akýmkoľvek použitím Portálu a Služieb súhlasíte ako Používateľ s týmito Podmienkami a zaväzujete sa dodržiavať pravidlá v nich uvedená vrátane všetkých pravidiel a ďalších podmienok, na ktoré tieto Podmienky odkazujú. Ak nesúhlasí Užívateľ s týmito Podmienkami, nie je oprávnený užívať Portál ani Služby.

2.3. Služby môžu využívať nasledujúce kategórie Užívateľov:

2.3.1. "Návštevník", tj. Užívateľ, ktorý má v rámci Portálu prístup k obsahu vkladanému na Portál ostatnými Užívateľmi, nemôže však prezentovať výsledky svojej práce (ďalej len "Návštevník");

2.3.2. "Registrovaný Návštevník", tj. Užívateľ, ktorý má v rámci Portálu prístup k obsahu vkladanému na Portál ostatnými Užívateľmi a môže prezentovať výsledky svojej práce predovšetkým v oblasti dizajnu interiérov a exteriérov ostatným Používateľom (ďalej len "Registrovaný Návštevník");

2.3.3. "Profesionál", tj. Užívateľ, ktorý ako podnikateľ oprávnený k takejto činnosti prostredníctvom Portálu prezentuje a ponúka svoje služby zamerané predovšetkým na oblasť dizajnu interiérov a exteriérov (ďalej len "Profesionál");

2.3.4. "E-shop" (resp. Príslušný prevádzkovateľ), tj. Užívateľ, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania oi. Ponúka a predáva tovar súvisiaci s oblasťou dizajnu interiérov a exteriérov a taký tovar predstavuje prostredníctvom Portálu ostatným Používateľom (ďalej len "E-shop")

(Návštevník, Registrovaný Návštevník, Profesionál a E-shop ďalej spoločne tiež "Používatelia")

2.4. Návštevník:

2.4.1. pre užívanie Služieb sa nemusia registrovať na Portáli;

2.4.2. nie je oprávnený vkladať na Portál žiadny Užívateľský obsah (vrátane fotografií, popisov fotografií, príspevkov v diskusiách Užívateľov i.);

2.4.3. pri užívaní Služby jedná mimo rámca svojej podnikateľskej činností a mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (teda nie je podnikateľom v zmysle Občianskeho zákonníka);

2.4.4. má ďalšie práva a povinnosti stanovené v týchto podmienkach, najmä práva a povinnosti Návštevníka podľa čl. 3.2.1. týchto Podmienok.

2.5. Registrovaný Návštevník:

2.5.1. pre užívanie Služieb sa musia registrovať na Portáli;

2.5.2. je oprávnený vkladať na Portál Užívateľský obsah v súlade s týmito Podmienkami;

2.5.3. je oprávnený prezentovať ostatným Používateľom výsledky svojej práce, nie je však oprávnený prostredníctvom Portálu ponúkať svoje služby;

2.5.4. pri užívaní Služby jedná mimo rámca svojej podnikateľskej činností a mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (teda nie je podnikateľom v zmysle Občianskeho zákonníka);

2.5.5. má ďalšie práva a povinnosti stanovené v týchto podmienkach, najmä práva a povinnosti Registrovaného Návštevníka podľa čl. 3.2.2. týchto Podmienok.

2.6. profesionál:

2.6.1. pre užívanie Služieb sa musia registrovať na Portáli;

2.6.2. je oprávnený vkladať na Portál Užívateľský obsah v súlade s týmito Podmienkami;

2.6.3. je oprávnený prezentovať ostatným Používateľom výsledky svojej práce a prostredníctvom Portálu ponúkať svoje služby zamerané predovšetkým na oblasť dizajnu interiérov a exteriérov;

2.6.4. pri užívaní Služby koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti či v rámci samostatného výkonu svojho povolania (teda je podnikateľom v zmysle Občianskeho zákonníka);

2.6.5. má ďalšie práva a povinnosti stanovené v týchto podmienkach, najmä práva a povinnosti Profesionála podľa čl. 3.2.3. týchto Podmienok.

2.7. E-shop:

2.7.1. pre užívanie Služieb sa musia registrovať na Portáli;

2.7.2. je oprávnený vkladať na Portál Užívateľský obsah v súlade s týmito Podmienkami;

2.7.3. je oprávnený prezentovať prostredníctvom Portálu svoj tovar, ktoré súvisia s oblasťou dizajnu interiérov a exteriérov a ktoré je zobrazené v rámci Užívateľského obsahu na Portáli, ostatným Používateľom;

2.7.4. pri užívaní Služby koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti či v rámci samostatného výkonu svojho povolania (teda je podnikateľom v zmysle Občianskeho zákonníka)

2.7.5. má ďalšie práva a povinnosti stanovené v týchto podmienkach, najmä práva a povinnosti E-shope podľa čl. 3.2.4. týchto Podmienok.

3. Poskytované služby

3.1. Poskytovateľ umožňuje prostredníctvom Portálu Používateľovi využívať nasledovné Služby:

3.1.1. prístup k obsahu zameranému predovšetkým na dizajn interiérov a exteriérov, ktorý je na Portál vkladaný ostatnými Užívateľmi (najmä fotografie, obrázky, popisy, ďalšie informácie a pod.);

3.1.2. možnosť vkladať na Portál vlastný obsah zameraný predovšetkým na dizajn interiérov a exteriérov (najmä fotografie, obrázky, popisy, ďalšie informácie a pod.);

3.1.3. možnosť prispievať do diskusných vlákien v rámci Portálu;

3.1.4. možnosť vyhľadať a kontaktovať prostredníctvom Portálu Profesionálov, ktorí prostredníctvom Portálu prezentujú svoje služby zamerané predovšetkým na poradenstvo v oblasti dizajnu interiérov a exteriérov;

3.1.5. možnosť prezentovať (v závislosti od kategórie Užívateľa) svoje služby zamerané predovšetkým na poradenstvo v oblasti dizajnu interiérov a exteriérov prostredníctvom Portálu ostatným Používateľom;

3.1.6. možnosť dostať informácie týkajúce sa tovaru E-shopov, ktoré súvisia s oblasťou dizajnu interiérov a exteriérov a ktoré je prezentované prostredníctvom Portálu;

3.1.7. možnosť prezentovať (v závislosti od kategórie Užívateľa) prostredníctvom Portálu svoj tovar, ktoré súvisia s oblasťou dizajnu interiérov a exteriérov a ktoré je zobrazené v rámci Užívateľského obsahu na Portáli, ostatným Používateľom;

3.1.8. ďalšie služby dostupné podľa aktuálnej ponuky služieb Poskytovateľa.

(Ďalej len "Služba" alebo "Služby")

3.2. Služby, ktoré ponúka Poskytovateľ prostredníctvom Portálu, sa líši v závislosti od typu Užívateľa, ktorý služby využíva.

3.2.1. Návštevník je oprávnený využívať Služby uvedené v článku. 3.1.1., 3.1.4. a 3.1.6. týchto Podmienok;

3.2.2. Registrovaný Návštevník je oprávnený využívať Služby uvedené v článku. 3.1.1. až 3.1.4. a 3.1.6. týchto Podmienok.

3.2.3. Profesionál je oprávnený využívať Služby uvedené v článku. 3.1.1. až 3.1.6. týchto Podmienok;

3.2.4. E-shop je oprávnený využívať Služby uvedené v článku. 3.1.1. až 3.1.7. týchto Podmienok.

3.3. Ak nie je v týchto podmienkach stanovené inak, je užívanie Služieb bezplatné. Užívateľ však znáša náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s používaním Služieb a realizáciou prístupu a používaním Portálu (napr. Náklady na internetové pripojenie).

3.4. Ujednaním čl. 3.3. týchto Podmienok nie je dotknuté právo Poskytovateľa (i) zmeniť a / alebo rozšíriť ponuku služieb Poskytovateľa na Portáli vo vzťahu k určitým kategóriám Užívateľov o spoplatnené služby ani právo Poskytovateľa (ii) na odmenu od E-shope dojednanú na základe samostatnej zmluvy.

3.5. Poskytovateľ je oprávnený vyhradiť poskytovanie určitého typu Služieb alebo určité kombinácie Služieb pre vybrané skupiny Užívateľov v závislosti na aktuálnej ponuke Služieb Poskytovateľa.

4. Užívateľský obsah

4.1. Ak nevyplýva z týchto Podmienok inak, je všetok obsah dostupný prostredníctvom Služby (s výnimkou samotného Portálu Poskytovateľa) poskytovaný na Portál Užívateľovi, a prestavuje teda Užívateľský obsah. Užívateľský obsah zahŕňa najmä všetky fotografie, popisy fotografií, užívateľské diskusia, informácie týkajúce sa tovaru E-shopov, ktoré je prezentované prostredníctvom Portálu.

4.2. Každý Užívateľ (a výhradne tento Užívateľ) je zodpovedný za Užívateľský obsah, ktorý na Portál vložil. Užívateľ prehlasuje, že je oprávnený Užívateľský obsah umiestniť na Portál. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že je plne zodpovedný za to, že ním poskytnutý Užívateľský obsah je plne v súlade s týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s právami a právom chránenými záujmami Poskytovateľa, ostatných Užívateľov a / alebo tretích osôb. Užívateľ najmä nesmie:

4.2.1. umiestnením Užívateľského obsahu zasahovať do autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom alebo ďalších práv duševného vlastníctva tretích osôb;

4.2.2. umiestňovať na Portál Užívateľský obsah, ktorý obsahuje erotický a / alebo pornografický obsah, zobrazuje týranie zvieraťa, podnecuje na trestný čin alebo ho schvaľuje, podnecuje k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, podnecuje k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré k tomuto smeruje, ako aj všetok ďalší Užívateľský obsah, ktorý je alebo môže byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

4.2.3. v rámci Užívateľského obsahu uvádzať nepravdivé údaje, ktoré sú spôsobilé značnou mierou ohroziť vážnosť iného u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu;

4.2.4. umiestnením Užívateľského obsahu poškodzovať dobré meno a / alebo dobrú povesť Poskytovateľa;

4.2.5. umiestnením Užívateľského obsahu propagovať podnikateľa, ktorý je v konkurenčnom vzťahu voči Poskytovateľovi, jeho tovar a / alebo služby;

4.2.6. šíriť škodlivé súbory a / alebo informácie (napr. akékoľvek počítačové programy určené na poškodenie počítačového systému);

4.2.7. umiestňovať na Portál internetové linky či iné odkazy, ktoré presmerujú Užívateľa na internetové stránky tretích osôb obsahujúce obsah, ktorý nesmie byť vkladaný na Portál podľa čl. 4.2.1. až 4.2.6. týchto Podmienok.

4.3. Užívateľ ďalej nie je oprávnený:

4.3.1. vkladať na Portál alebo zasielať ostatným Používateľom nevyžiadané obchodné oznámenia ( "spam");

4.3.2. vkladať na Portál akúkoľvek svoju reklamu (ak nie je týmito Podmienkami alebo aktuálnou ponukou služieb Poskytovateľa na Portáli stanovené inak) alebo reklamu tretích osôb.

4.4. Užívateľ je oprávnený ním poskytnutý Užívateľský obsah (i) mazať, ak ide o obrazový obsah (predovšetkým fotografie); a (ii) mazať a upravovať, ak ide o textový obsah (predovšetkým príspevky v užívateľských diskusiách, popisy fotografií a i.).

4.5. Poskytovateľ vo vzťahu k Užívateľskému obsahu nevykonáva akúkoľvek kontrolu ani ho neanalyzuje. Poskytovateľ je vo vzťahu k Užívateľskému obsahu ukladanému na Portál Používateľovi tzv. Poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti podľa § 5 Zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Poskytovateľ nie je povinný dozerať na obsah ním prenášaných alebo ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie.

4.6. Na žiadosť Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený Užívateľský obsah vložený na Portál Užívateľom rozdeľovať do kategórií a meniť zaradenie Užívateľského obsahu v rámci kategórií. Činnosti Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety nie sú kontrolou, analýzou, kategorizáciou či iným zásahom do Užívateľského obsahu zo strany Poskytovateľa.

4.7. Užívateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie všetkého Užívateľského obsahu, ktorý Užívatelia kategórie Registrovaný Návštevník, Profesionál a E-shop poskytli v rámci Portálu (najmä k všetkým fotografiám, obrázkom, návrhom, vizualizáciám, projektom, informáciám, popisom, postupom, návodom, technickým dokumentáciám, komentárom a všetky dodatočné informácie, ktoré používateľ poskytne), a to vo vzťahu ako k Užívateľskému obsahu, ktorý je autorským dielom v zmysle Autorského zákona alebo iným duševným vlastníctvom Používateľa, tak k Užívateľskému obsahu, ktorý vyššie uvedenými právami chránený nie je. Poskytovateľ je oprávnený použiť vyššie uvedený Užívateľský obsah všetkými v danej dobe známymi spôsobmi použitia, je oprávnený Užívateľský obsah užiť v pôvodnej alebo spracované či inak pozmenenej podobe, samostatne alebo v súbore alebo v spojení s iným Užívateľským či iným obsahom. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť licenciu v rovnakom rozsahu akejkoľvek tretej osobe, a to aj do zahraničia. Licencia podľa tohto článku je udelená bezplatne, je neodvolateľná a trvá aj potom, čo Užívateľ zruší svoju registráciu na Portáli či iným spôsobom ukončí užívanie Služieb.

4.8. Ak vznikne v súvislosti s Užívateľským obsahom Poskytovateľovi akákoľvek ujma, je za túto ujmu zodpovedný Užívateľ, ktorý daný Užívateľský obsah na Portál vložil. V takom prípade sa Užívateľ zaväzuje plne odškodniť Poskytovateľa za všetku takto vzniknutú ujmu.

4.9. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek (aj bez upozornenia) odstrániť alebo zneprístupniť Užívateľský obsah, ak (i) Užívateľský obsah porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto Podmienky; a / alebo (ii) Poskytovateľ z iných dôvodov a podľa svojho uváženia uzná za vhodné alebo nutné Užívateľský obsah odstrániť alebo zneprístupniť.

4.10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo urobiť nevyhnutné právne kroky proti Užívateľom, ktorí na Portál vkladajú Užívateľský obsah porušujúci všeobecne záväzné právne predpisy.

4.11. Vo vzťahu k Užívateľskému obsahu porušujúcemu všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto Podmienky Poskytovateľ bezodkladne podnikne všetky kroky, ktoré možno od neho požadovať, na odstránenie alebo zneprístupnenie takého Užívateľského obsahu po prijatí oznámenia o Užívateľskom obsahu (ďalej len "Oznámenie"), ktoré:

4.11.1. musí byť Poskytovateľovi doručené písomne ​​na e-mailovú adresu info@biano.sk;

4.11.2. musí obsahovať najmä: (i) identifikáciu osoby, ktorá Oznámenie činí (vrátane kontaktných údajov); (Ii) presnú identifikáciu Užívateľského obsahu, ktorý porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto Podmienky; (Iii) vyhlásenie, že predmetný Užívateľský obsah porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto Podmienky a vysvetlenie dôvodov tohto porušenia (v prípade tvrdeného zásahu do autorských práv je potrebné špecifikovať oi. K akému autorskému dielu sa majú autorské práva vzťahovať, ktorá osoba je oprávnená z autorských práv a doložiť, že zverejnením Užívateľského obsahu na Portáli došlo k neoprávnenému zásahu do týchto autorských práv); a (iv) ďalšie informácie potrebné pre posúdenie závadnosti predmetného Užívateľského obsahu;

4.11.3. obsahuje správne, pravdivé, úplne a odôvodnené informácie a musia byť podané oprávnene.

4.12. Osoba, ktorá činí Oznámenie, zodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť a odôvodnenosť informácií a za oprávnenosť podanie Oznámenie. Ak nie je Oznámenie podané oprávnene alebo ak obsahuje Oznámenie nesprávne, nepravdivé, neúplné alebo neodôvodnené informácie, zodpovedá osoba, ktorá Oznámenie urobila, za akúkoľvek prípadnú ujmu vzniknutú Poskytovateľovi, inému Používateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe.

4.13. Ak nebude Oznámenie obsahovať aspoň náležitosti podľa čl. 4.11.2. týchto Podmienok, nemusí byť také Oznámenie považované Poskytovateľom za riadne urobené. Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený vyžiadať si od osoby, ktorá Oznámenie urobila, doplňujúce informácie.

5. Práva a povinnosti užívateľa

5.1. Užívateľ je povinný pri užívaní Portálu a Služieb uvádzať pravdivé, aktuálne a úplné údaje Pri komunikácii s ostatnými Užívateľmi Portálu je užívateľ povinný poskytovať len pravdivé informácie, správať sa a konať zdvorilo a s úctou.

5.2. Užívateľ voči Poskytovateľovi prehlasuje a zaručuje, že:

5.2.1. všetky údaje, ktoré poskytuje Poskytovateľovi, sú úplné, presné, pravdivé a aktuálne;

5.2.2. sa pred začatím užívania Portálu a služieb dôkladne oboznámil s týmito Podmienkami, týmto Podmienkam plne rozumie a súhlasí s nimi;

5.2.3. pri využívaní spoplatnených služieb (alebo v prípade, keď by kedykoľvek v budúcnosti bola ponuka služieb Poskytovateľa na Portáli rozšírená a / alebo zmenená vo vzťahu k určitým kategóriám Užívateľov o spoplatnené služby), je Užívateľ, ktorý je právnickou osobou, zastúpený osobou oprávnenou za Užívateľa konať , a Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, je plne spôsobilý na právny rokovania (najmä s ohľadom na svoj vek), alebo je zastúpený zákonným zástupcom;

5.3. Užívateľ je povinný pri užívaní Portálu a Služieb dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a rešpektovať práva Poskytovateľa a tretích osôb. Užívateľ najmä nesmie:

5.3.1. užívať Portál a Služby v rozpore s týmito Podmienkami,

5.3.2. užívať Portál a Služby spôsobom spôsobilým poškodiť Poskytovateľa, ostatné Užívateľa a / alebo tretej osoby;

5.3.3. pozmeňovať obsah Portálu a / alebo systému, ktorý realizuje prenos z Portálu tretím osobám, ani do Portálu a / alebo systému, ktorý realizuje prenos z Portálu tretím osobám, akokoľvek inak zasahovať, ohrozovať a / alebo narušovať ich prevádzka;

5.3.4. získavať osobné údaje iných Užívateľov;

5.3.5. používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu. Portál je možné užívať len v rozsahu nezasahujúcim do práv ostatných Užívateľov a / alebo Poskytovateľa a v súlade s určením Portálu.

5.4. Užívateľ nesie zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu spôsobenú konaním (aj opomenutím) Užívateľa v rozpore s týmito Podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Zmluva o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a užívateľom

6.1. Vykonaním registrácie dochádza medzi Užívateľom a Poskytovateľom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb za podmienok uvedených v týchto Podmienkach.

6.2. Zmluva o poskytovaní služieb medzi Užívateľom a Poskytovateľom je uzatvorená dokončením procesu registrácie. V rámci procesu registrácie je Používateľ povinný vyjadriť výslovný súhlas s týmito Podmienkami, vrátane Zásad ochrany osobných údajov a používanie cookies. Uzavretá zmluva nebude u Poskytovateľa uložená a Poskytovateľ k nej Používateľovi neumožňuje prístup.

6.3. Náklady na použitie komunikačných služieb zo strany Poskytovateľa nenavyšujú cenu a sú v nej zahrnuté. Náklady komunikačných prostriedkov na diaľku na strane Užívateľa idú na jeho ťarchu.

6.4. Registrovaný užívateľ je oprávnený svoju registráciu zrušiť. Užívateľský obsah poskytnutý na Portál príslušným Užívateľom zostáva aj po zrušení registrácie Užívateľom dostupný prostredníctvom Portálu ostatným Používateľom a Poskytovateľ nie je povinný takýto Užívateľský obsah odstrániť a / alebo iným spôsobom zneprístupniť Užívateľský obsah. Licencie na použitie Užívateľského obsahu podľa čl. 4.7 týchto Podmienok trvá aj po zrušení registrácie Užívateľa v rovnakom rozsahu.

7. Práva k portálu

7.1. Poskytovateľ je vlastníkom Portálu.

7.2. Portál je autorským dielom aj databázou v zmysle Autorského zákona. Poskytovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Portálu.

7.3. Obsah Portálu nemožno uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, ibaže k takému rokovania udelil Poskytovateľ vopred písomne ​​súhlas.

8. Následky porušenia podmienok

8.1. V prípade podstatného alebo opakovaného menej závažného porušenia týchto Podmienok zo strany konkrétneho Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený obmedziť práva Užívateľa a / alebo rozsah Služieb poskytovaných Používateľovi.

8.2. V prípade veľmi vážnych alebo opakovaných podstatného porušenia týchto Podmienok (za veľmi závažné porušenie sa považuje tiež porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a / alebo umiestnenie Užívateľského obsahu na Portál v rozpore s čl. 4.2 týchto Podmienok) zo strany konkrétneho Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený:

8.2.1. obmedziť práva Užívateľa a / alebo rozsah Služieb poskytovaných Používateľovi; a / alebo

8.2.2. znemožniť Používateľovi prístup na Portál a ďalšie užívanie Služieb.

9. Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa

9.1. Služby poskytované poskytovateľom používateľovi sú poskytované "tak ako sú" a Poskytovateľ neposkytuje Používateľovi žiadne záruky ohľadom Služieb alebo Portálu. Poskytovateľ najmä Používateľovi nezaručuje, že:

9.1.1. Portál a Služby budú dostupné nepretržite dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni;

9.1.2. Portál a Služby budú plne funkčné po celý čas dostupnosti Služieb;

9.1.3. Portál a Služby budú poskytované bez chýb;

9.1.4. Užívateľský obsah bude vždy dostupný, bude úplný, presný a správny;

9.1.5. Užívateľský obsah bude v rámci Portálu zálohovaný a nebude poškodený, zmenený či odstránený;

9.1.6. Užívateľský Obsah neporušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo práva alebo oprávnené záujmy Užívateľov a / alebo tretích osôb.

9.2. Poskytovateľ Používateľovi nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Užívateľovi vznikne v súvislosti s používaním Portálu a / alebo Služieb. Poskytovateľ Používateľovi najmä nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu spôsobenú:

9.2.1. nefunkčnosťou, nedostupnosťou či zlou dostupnosťou či funkčnosťou alebo rýchlosťou Portálu a / alebo Služieb, prerušením prevádzky a / alebo poruchou Portálu a / alebo Služieb;

9.2.2. realizáciou prístupu a užívania Portálu a / alebo Služieb;

9.2.3. sťahovaním Užívateľského obsahu alebo iných informácií zverejnených na Portáli;

9.2.4. počítačovými vírusmi;

9.2.5. stratou Užívateľského obsahu alebo iných informácií Užívateľa;

9.2.6. neoprávneným prístupom k Užívateľskému obsahu alebo iným informáciám Užívateľa;

9.2.7. zneužitím Portálu a / alebo služieb zo strany používateľa a / alebo tretích osôb;

9.2.8. nedoručením, neuložením či stratou akéhokoľvek Užívateľského obsahu;

9.2.9. ukončením prevádzkovania Portálu a / alebo Služieb.

9.3. Poskytovateľa nenesie žiadnu zodpovednosť za Užívateľský obsah a ďalšie informácie dostupné v rámci Portálu, ktoré boli poskytnuté a / alebo sprístupnené Užívateľovi a / alebo tretími osobami. Poskytovateľ Používateľovi nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Užívateľovi vznikne v súvislosti s prístupom k Užívateľskému obsahu a / alebo iným informáciám podľa predchádzajúcej vety alebo s ich používaním. Poskytovateľ najmä nezaručuje, že:

9.3.1. Užívateľský obsah a / alebo iné informácie sú úplné, presné, pravdivé a aktuálne;

9.3.2. Užívateľský obsah a / alebo ďalšie informácie budú dostupné nepretržite dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni;

9.3.3. Užívateľský obsah a / alebo iné informácie nezasahujú do osobnostných či iných práv tretích osôb.

9.4. Kliknutím na odkazy na Portáli môže dôjsť k opustenie Portálu a k presmerovanie na webové stránky tretích subjektov. Vo vzťahu k webovým stránkam tretích subjektov podľa predchádzajúcej vety nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá Používateľovi za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu v súvislosti s nimi vzniknutú. Poskytovateľ odporúča Používateľovi zoznámiť sa s podmienkami používania, obchodnými či inými podmienkami prevádzkovateľov takýchto webových stránok tretích subjektov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť kedykoľvek a bez náhrady prevádzkovanie Portálu a / alebo poskytovanie Služieb.

10.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Používateľa na Portál.

10.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom upraviť Portál, poskytovanej Služby, ich rozsah a podmienky, a to bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že tieto úpravy môžu mať vplyv na funkčnosť jednotlivých Služieb, prípadne túto funkčnosť môžu aj úplne vylúčiť. Používateľovi nevzniká nárok na náhradu akékoľvek priame či nepriame ujmy či škody vyplývajúce z tohto obmedzenia alebo zastavenia funkčnosti poskytovaných Služieb spôsobených takýmito úpravami Portálu alebo Služieb.

10.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť či doplňovať znenie týchto Podmienok. Poskytovateľ informuje Užívateľa o zmene Podmienok na Portáli prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok Užívateľ mohol bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Portáli s tým, že vo vzťahu ku každému jednotlivému Používateľovi zmeny nadobúdajú účinnosť iba, ak Užívateľ so zmenou Podmienok prejaví súhlas. Za prejavenie súhlasu zo strany Používateľa sa považuje pokračovanie vo využívaní Portálu a služieb zo strany používateľa aj po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok. Ak nesúhlasí Užívateľ so zmenami Podmienok, je povinný zdržať sa užívania Portálu a Služieb po dátume určenom Poskytovateľom ako dátum účinnosti zmien Podmienok.

10.5. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Portálom a jeho užívaním sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a použitia Portálu realizovaný.

10.6. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že práva a povinnosti spojené s Portálom a / alebo Službami podľa týchto Podmienok môžu byť prevedené na tretie osoby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prevod alebo prechod práv a povinností Poskytovateľa nemá vplyv na platnosť a účinnosť týchto Podmienok.

10.7. Ak je alebo ak sa stane niektoré z ustanovení Podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

10.8. Pre riešenie akýchkoľvek sporov medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniknutých v súvislosti s užívaním Portálu a / alebo Služieb Užívateľom sú príslušné súdy Českej republiky.

10.9. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 9. 2016