Hlavné menu

Pravidlá súťaže o záhradné lehátko

Podrobné pravidlá súťaže na Facebooku Biano Slovensko Letná súťaž! Vyhrajte záhradné lehátko, vďaka ktorému si užijete naplno domáci letný odpočinok.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytuje účastník usporiadateľovi, nie Facebooku.

Úplné pravidlá pre súťaže, ktoré usporadúva Biano.sk na Facebooku

  • Usporiadateľ

Súťaž organizuje spoločnosť Biano s.r.o. so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 04146905.

  • Termín a miesto trvania súťaže

Súťaž prebieha v období od 30. 6. 2021 do 14. 7. 2021 vrátane, na území Slovenskej republiky.

  • Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež "účastník"), ktorá je zároveň fanúšikom facebookového profilu @Biano Slovensko. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

  • Podmienky účasti v súťaži

Podmienkou účasti v súťaži je:

1) Prihlásiť sa k odberu na kanáli Youtube Biano Slovensko na adrese https://www.youtube.com/channel/UCFAz4gyC7djPYHnFYTD1Xmg

2) Na Youtube @Biano Slovensko pridať pod nasledujúce video https://www.youtube.com/watch?v=r9Gh9sRf75o&t komentár, ktorá vychytávka z premeny sa vám páči najviac.

3) Pod súťažný príspevok na Facebooku umiestniť komentár: “Hotovo”. Komentárom súťažiaci potvrdzuje, že splnil bod 1) a 2) podmienok.

  • Výhra

5.1 Súťaž je jednorazová a vyhráva ju iba jeden účastník, ktorého usporiadateľ vyberie náhodne na základe komentára uverejneného pod súťažným príspevkom.

5.2 Ako výhra sa označuje Záhradné relaxačné ležadlo/hojdačka AVENBERG ARIEL, ktorú usporiadateľ zašle víťazovi na jeho uvedenú adresu.

5.3 Výhra obsahuje náklady na dopravné a balné.

5.4 Výherca bude vyžrebovaný najneskôr do 7 dní od dátumu konca súťaže.

5.5 Výhercovi bude odoslaná súkromná správa s informáciami o naplnenie výhry. Výherca musí usporiadateľa kontaktovať do 14 dní od odoslania súkromnej správy. V prípade, že tak neurobí, výhra prepadá usporiadateľovi.

  • Ďalšie podmienky

6.1 Produkty vybrané na základe výhry budú distribuované na základe úspešnej komunikácie s výhercom a dodanie jeho kompletných kontaktných údajov. Usporiadateľ nezodpovedá za nemožnosť doručiť výhru výhercovi. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť elektronických komunikačných zariadení či elektronickej alebo mobilnej siete.

6.2 Vymáhanie účasti či výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako vyplatenie výhier v hotovosti alebo ich výmena za iné výhry.

6.3 Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play alebo nie je založená na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel.

6.4 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke.

6.5 Reklamovať výhru nie je možné. Nákupom tovaru skrz usporiadateľa sa výherca zrieka spotrebiteľskej záruky 24 mesiacov a preberá na seba povinnosť tovar bez odkladu prekontrolovať a prípadné zistené závady (ktoré možno kontrolou zistiť) bez zbytočného odkladu oznámiť usporiadateľovi. V prípade vonkajšieho poškodenia zásielky je výherca povinný balík neprevziať.

6.6 Usporiadateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry potom, čo je odovzdaná doručovateľovi.

6.7 Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.8 Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho užívateľského mena na Facebooku na facebookovom profile usporiadateľa v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.

6.9 Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach www.biano.sk a facebookovom profile usporiadateľa.

6.10 Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na www.biano.sk.

6.11 V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto súťaž, a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.