Pravidlá Biano Studio výzvy "Záhrada" o 80 eur na nákup produktov z Biana

Podrobné pravidlá súťažnej výzvy: Navrhnite záhradu a získajte 80 eur na nákup cez Biano. Výzva trvá do 30.6.2022 a prebieha v Biano Studiu.

Základné pravidlá výzvy v Biano Studiu:
1) Do 30.6. 2022 vytvorte nový verejný projekt v Biano Studiu.
2) Do projektu pridajte najmenej 3 produkty a vytvorte návrh vybavenia na záhradu podľa vášho vkusu.
3) Pri tvorbe projektu nezabudnite zakliknúť políčko "súťažná výzva-záhrada"

Ako môže váš projekt vyzerať? Inšpirujte sa!

Inšpirácia z biano.studio.sk

Kompletné pravidlá pre výzvu v Biano Studiu:

Vytvorte návrh záhrady a vyhrajte 80 eur na nákupy cez e-shopy na Biano.sk

Usporiadateľ
Výzvu organizuje spoločnosť Biano s.r.o. so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 04146905.

Termín a miesto trvania súťaže
Výzva prebieha v období od 17.5. 2022 do 30.6.2022 vrátane, na území Slovenskej republiky.

Účastníci súťaže
Výzvy sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník"). V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Podmienky účasti v súťaži

Vytvoriť verejný projekt v online plánovači Biano Studio: Biano Studio - Navrhnite si svoj vysnívaný domov.
a) Projekt musí obsahovať viac ako 3 produkty.
b) Projekt musí napĺňať tému výzvy.
Pri tvorbe projektu musí byť zakliknuté políčko "súťažná výzva-záhrada"
Na účasť do výzvy je nutné sa registrovať na www.biano.sk

Výhra

Výzva je jednorazová. Vyhrávajú dvaja účastníci. Prvý víťaz, ktorého usporiadateľ vyberie náhodne na základe projektu uverejneného v galérii na stránkach https://www.biano.sk/studio. Druhý víťazí s najvyšším počtom hlasov (lajkov) súťažného projektu.

V rámci výhry usporiadateľ objedná výhercovi produkty zo súťažného projektu do výšky čiastky 80 eur. Produkty musia byť skladom a musí byť možné za ne vykonať platbu online. Výhru usporiadateľ odošle iba na adresu v Slovenskej republike. Výhru nie je možné uplatniť formou zľavy.

Výhra - nákup produktov do 80 eur - neobsahuje náklady na dopravné a balné. Tie usporiadateľ hradí nad rámec rozpočtu 80 eur.

Výherca bude vybraný najdlhšie do 7 dní od dátumu konca výzvy.

Výhercovi bude odoslaná správa s informáciami o naplnení výhry na email uvedený pri registrácii na www.biano.sk. Výherca musí usporiadateľa kontaktovať do 14 dní od odoslania emailu. V prípade, že tak neurobí, výhra prepadá usporiadateľovi.

Víťazný projekt bude vyhlásený na Facebooku @Biano Slovensko a na Instagrame @biano.sk

Ďalšie podmienky

Produkty sprostredkované výhrou (ďalej len "produkty") budú distribuované na základe úspešnej komunikácie s výhercom a dodania jeho kompletných kontaktných údajov. Usporiadateľ nezodpovedá za nemožnosť doručiť produkty výhercovi. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť elektronických komunikačných zariadení či elektronickej alebo mobilnej siete.

Vymáhanie účasti či výhry vo výzve súdnou cestou je vylúčené, rovnako tak vyplatenie výhier v hotovosti.

Účastník výzvy bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne jednaniu, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa pravidiel výzvy.

Výzvy sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke.

Reklamovať produkty nie je možné. Nákupom tovaru cez usporiadateľa sa výherca zrieka záruky 24 mesiacov a preberá na seba povinnosť tovaru bez odkladu prekontrolovať a prípadné zistené závady (ktoré je možné kontrolou zistiť) bez zbytočného odkladu oznámiť usporiadateľovi. V prípade vonkajšieho poškodenia zásielky je výherca povinný balík neprevziať.

Usporiadateľ výzvy neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie produktov sprostredkovaných výhrou potom, čo je odovzdaná doručovateľovi.

Účasťou vo výzve vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami výzvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Účastník výzvy súhlasí so zverejnením svojho projektu na Instagrame a na Facebooku na profile usporiadateľa v rámci vyhlásenia výsledkov výzvy.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výzvu zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webových stránkach usporiadateľa.

Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na www.biano.sk.

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto výzvu, a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.