Hlavné menu

Pravidlá Biano Studio výzvy "Môj vianočný kútik" o vianočný stromček

Podrobné pravidlá súťažnej výzvy: Navrhnite vianočný kútik podľa seba a získajte vianočný stromček "Smrek Natura 3D 150cm". Výzva trvá od 11.11.2022 do 25.11.2022 vrátane a prebieha v Biano Studiu.

Základné pravidlá výzvy v Biano Studiu:
1) Do 25.11.2022 vrátane vytvorte nový verejný projekt v Biano Studiu.
2) Do projektu pridajte viac ako 3 produkty a vytvorte návrh vybavenia vianočného kútika podľa vášho vkusu.
3) Pri tvorbe projektu nezabudnite zakliknúť políčko "výzva"

Kompletné pravidlá pre výzvu v Biano Studiu:

Vytvorte návrh vianočného kútika a vyhrajte vianočný stromček Smrek Natura 3D 150 cm.

Usporiadateľ
Výzvu organizuje spoločnosť Biano s.r.o. so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 04146905.

Termín a miesto trvania súťaže
Výzva prebieha v období od 11.11.2022 do 25.11.2022 vrátane, na území Slovenskej republiky.

Účastníci súťaže
Výzvy sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej tiež „účastník"). V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Podmienky účasti v súťaži

Vytvoriť verejný projekt v online plánovači Biano Studio: Biano Studio - Navrhnite si svoj vysnívaný domov.
a) Projekt musí obsahovať viac ako 3 produkty.
b) Projekt musí napĺňať tému výzvy.
Pri tvorbe projektu musí byť zakliknuté políčko "výzva"
Na účasť do výzvy je nutné sa registrovať na www.biano.sk

Výhra

Výzva je jednorazová. Vyhráva jeden účastník. Víťazí najvyšší počet hlasov (srdiečok) súťažného projektu.

V rámci výhry usporiadateľ odošle výhercovi produkt: Vianočný stromček Smrek Natura 3D 150 cm (https://www.biano.sk/produkt/205708239-vianocny-stromcek-smrek-natura-3d-150-cm) Výhru usporiadateľ odošle iba na adresu v Slovenskej republike. Výhru nie je možné uplatniť formou peňažnej čiastky či zľavy.

Výherca bude vybraný najdlhšie do 7 dní od dátumu konca výzvy.

Výhercovi bude odoslaná správa s informáciami o naplnení výhry na email uvedený pri registrácii na www.biano.sk. Výherca musí usporiadateľa kontaktovať do 14 dní od odoslania emailu. V prípade, že tak neurobí, výhra prepadá usporiadateľovi.

Víťazný projekt bude vyhlásený na Facebooku @Biano Slovensko a na Instagrame @biano.sk

Ďalšie podmienky

Produkty sprostredkované výhrou (ďalej len "produkty") budú distribuované na základe úspešnej komunikácie s výhercom a dodania jeho kompletných kontaktných údajov. Usporiadateľ nezodpovedá za nemožnosť doručiť produkty výhercovi. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť elektronických komunikačných zariadení či elektronickej alebo mobilnej siete.

Vymáhanie účasti či výhry vo výzve súdnou cestou je vylúčené, rovnako tak vyplatenie výhier v hotovosti.

Účastník výzvy bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne jednaniu, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa pravidiel výzvy.

Výzvy sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke.

Reklamovať produkty nie je možné. Nákupom tovaru cez usporiadateľa sa výherca zrieka záruky 24 mesiacov a preberá na seba povinnosť tovaru bez odkladu prekontrolovať a prípadné zistené závady (ktoré je možné kontrolou zistiť) bez zbytočného odkladu oznámiť usporiadateľovi. V prípade vonkajšieho poškodenia zásielky je výherca povinný balík neprevziať.

Usporiadateľ výzvy neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie produktov sprostredkovaných výhrou potom, čo je odovzdaná doručovateľovi.

Účasťou vo výzve vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami výzvy a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Účastník výzvy súhlasí so zverejnením svojho projektu na Instagrame a na Facebooku na profile usporiadateľa v rámci vyhlásenia výsledkov výzvy.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výzvu zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celú dobu jej trvania a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webových stránkach usporiadateľa.

Úplné pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na www.biano.sk.

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcim túto výzvu, a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.